www.iOLiViER.cz
Reklamní agentura v cestovním ruchu : O OLiViERu : Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY spol. OLiViER
Pojmy
“Vydavatel” se rozumí společnost OLiViER s.r.o., která vydá na základě objednávky inzerci v domluveném produktu.
“Objednavatel” se rozumí FO nebo PO, které vydavatel vydá na základě objednávky inzerci v domluveném produktu.
“Inzerce” se rozumí zveřejňování placených zpráv a obrázků v tištěné nebo elektronické podobě.
Závazná objednávka
Inzerce se přijímá či vyhotovuje na základě objednávky. Objednávka musí obsahovat obchodní jméno objednavatele, sídlo, adresu pro zasílání fakturace, IČO, DIČ, podpis, datum, případně razítko, dále údaje jako jsou částka, délka distribuce atd. Objednavatel pak potvrzenou objednávku doručí na adresu společnosti OLiViER nebo elektronicky na e-mail obchodního zástupce případně na info@iolivier.cz.
Zrušení závazné objednávky
Objednavatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím vyplněním (závazným potvrzením).
Objednavatel má právo zrušit objednávku po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky dodání.
V případě zrušení závazně potvrzené objednávky je objednavatel povinen uhradit vydavateli škodu vzniklou tímto jednáním ve výši poskytnutých slev za předešlé inzerce.
Podklady pro inzerci
Objednavatel je zodpovědný za včasné dodání podkladů obchodnímu zástupci a také odpovídá za obsah inzerce. V případě nedodání grafických podkladů do sjednaného termínu bude použita grafika z předchozího vydání. Nesmí být porušována práva jiných osob.
Po splnění všech podmínek (výše) se vydavatel zavazuje vydat inzerci v domluveném produktu.
Platební podmínky
Inzerce se fakturuje neprodleně po jejím zveřejnění. Faktura se zasílá objednavateli na adresu v objednávce. Je splatná do 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
V případě prodlení s úhradou je vydavatel oprávněn účtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení (dle ObchZ).
Reklamace
Reklamovat inzerci je možné písemně do 14 dnů od jejího zveřejnění. Objednavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele nárok na slevu, případně náhradní zveřejnění.
Závěrečná ustanovení
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. Tyto všeobecné podmínky tvoří součást objednávky.
1 
© 2005-2018 OLiViER s.r.o.